Potůčky

Stavba opěrné zdi

Stavba opěrné zdi

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
důkaz že nebude použito alternativní metody.jpg Stavba opěrné zdi 793.5 Kb
Dotaz1.jpg Stavba opěrné zdi 442.4 Kb
Dotaz2.jpg Stavba opěrné zdi 624.2 Kb
Dotaz3.jpg Stavba opěrné zdi 572.9 Kb
Odpověď 2-2.jpg Stavba opěrné zdi 255.2 Kb
Odpověď 2.jpg Stavba opěrné zdi 737.9 Kb
Odpověď 3-2.jpg Stavba opěrné zdi 506.7 Kb
Odpověď 3.jpg Stavba opěrné zdi 744.4 Kb
Odpověď místostarosta 1.jpg Stavba opěrné zdi 579.5 Kb
odpověď starostka 1-2.jpg Stavba opěrné zdi 785.3 Kb
Odpověď starostka 1-3.jpg Stavba opěrné zdi 275.8 Kb
Odpověď starostka1.jpg Stavba opěrné zdi 653.7 Kb
Odevzdání díla-chybí 62bm potrubí.jpg Stavba opěrné zdi 889.3 Kb
Opět podpis za obec Ing.Palas.jpg Stavba opěrné zdi 768.5 Kb
Smlouva o dílo-cena.jpg Stavba opěrné zdi 1195.4 Kb
Smlouva o dílo-nedodržen termín nedodělky.jpg Stavba opěrné zdi 1170.7 Kb
Smlouva o dílo-nedodržena technologie.jpg Stavba opěrné zdi 997.8 Kb
St.deník-neodstranění septiku a jídelny.jpg Stavba opěrné zdi 1829.6 Kb
St.deník-špatně předané staveniště.jpg Stavba opěrné zdi 2323.7 Kb
St.deník-změna technologie.jpg Stavba opěrné zdi 1908.6 Kb
Veřejná zakázka a její rozsah.jpg Stavba opěrné zdi 837.3 Kb
Veškeré finance parafuje Ing.Palas.jpg Stavba opěrné zdi 684.7 Kb

 

 

   Vážení spoluobčané.

 

 

 

V roce 2010 na veřejném jednání Obecního zastupitelstva jsme se dozvěděli, že oprava opěrné zdi u Obecní tržnice bude stát včetně DPH 762.310,- Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o poskládání 28 m2 KB bloků a položení cca 62 bm oranžového plastového potrubí, tak se na první pohled jeví tato zakázka velice předražená. Proto jsme se chtěli přesvědčit, zda má pravdu Občanské sdružení nebo OÚ Potůčky. Proto jsme si od obecního úřadu vyžádali doklady, které jsme si chtěli prostudovat, udělat naší analýzu  od firem, které tuto stavební činnost provádějí. Jako podklad jsme použili doklady, které nám obecní úřad poskytl.

Seznam použitých dokladů : 1. 3x žádost občanského sdružení a 4x odpověď OÚ

                                                   2. 1-9 doklady, které nám OÚ poskytl po uhrazení poplatků

                                                   3. 2x propočet OS (Kanov, M.Gewitscher)

                                          

 

 

Dne 26.7.2010 vyhlásila Obec Potůčky výběrové řízení na opravu opěrné zdi a výstavbu dešťové kanalizace v části obecní haly.

 

Dne 30.6.2011 jsme požádali o: 1. Kopii zápisu z výběrového řízení

                                               2. Kopii uzavřené smlouvy, tedy Smlouvu o dílo mezi vítěznou firmou a OÚ Potůčky

                                               3. Kopii stavebního deníku

                                               4. Kopii zápisu o předání a převzetí dokončeného díla.

                                               5. Požádali jsme o sdělení jména, kdo tuto stavbu projektoval.

                                               6. Kdo tuto stavbu rozpočtoval.

 

Dne 7.7.2011 jsme obdrželi odpověď na našich 6 konkrétních dotazů.  Odpověď paní starostky /viz. příloha/ nebyla vlastně žádná, neboť nám neodpověděla ani na jeden náš dotaz. Jediné sdělení bylo to, že pokud budeme chtít odpovědět na jakékoliv dotazy, budeme muset jejich poskytnutí platit dle sazebníku OÚ. Takže jsme se nedozvěděli o této zakázce vůbec nic, přestože odpověď byla sepsána na 2 stránkách. To je umění parlamentního politika psát o ničem, ale dlouze.  Za několik dnů (28.7.2011) jsme obdrželi další dopis, tentokrát od pana Ondry, který se zhostil i odpovědí na naše dotazy. Starostka pouze tuto odpověď parafovala. Díky tomu jsme obdrželi 74 ks kopií, které jsme potřebovali k tomu, abychom rozluštili, jak to s touto zakázkou vlastně je.

Nyní k jednotlivým bodům.

 

1. Výběrové řízení

    ---------------------

K této zakázce bylo osloveno 5 firem. Soutěž vyhrála firma Eurovia a.s., protože nejlépe splnila závazné požadavky ze strany obce, tedy cenu a záruční dobu. Potud by          bylo vše v pořádku. Ovšem:

- výběrové řízení vypisuje OÚ prostřednictvím Ing. Jana Palase, který je technickým poradcem OÚ a veškeré záležitosti technického a ekonomického rázu jsou v jeho režii.

Při studování dokladů jsme zjistili, že firma Eurovia a.s., která má stamilionové obraty, si vzala jako svého subdodavatele Technické služby Abertamy, kde má Ing. Palas velice úzké vztahy a je jednatelem této firmy. Proto bychom se mohli domnívat, že dochází ke střetu zájmů. OÚ vyhlásil toto výběrové řízení, které režíroval Ing. Palas a vyhrála je firma Eurovia a.s., jako 2 stavby:

1. Monolitickou zeď, tvořenou speciálním základem s protiváhou v délce (dle výkazu výměr a projektu) 8 bm a výšce 3,5 m včetně rozdělovacích výztuží a nutnosti montáže a zpětné demontáže systémového bednění. Vše v ploše 28 m2.

2. Odvodnění napojené do stávajícího odvodnění v celkové délce 136 bm.

 

Výsledná stavba je úplně jiná. Zeď není monolitická a odvodnění dešťových vod je pouze v délce 62 m. Pokud by byly podklady objektivní, patrně by se do soutěže přihlásily i ostatní oslovení, vč. firmy M. Gewitscher.

 

2. Smlouva o dílo

    --------------------

 

Smlouva o dílo vychází z úplně jiných výměr a technologií, než byly poté provedeny. Tedy:

Ve smlouvě je v odd. II. specifikace díla odstavec 2.1., kde podkladem o uzavření Smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele, která vychází z podkladů daných objednavatelem, tj. OÚ Potůčky, pro který je zajišťoval Ing. Palas a to prostřednictvím svých spolupracovníků, tedy Ing. Jírovským, rozpočtářkou, Ing. Koutným a p. Habatem. Smlouva o dílo je uzavřena na monolitickou zeď se speciálním základem a na dešťovou kanalizaci a odvodnění. Opěrná zeď by měla být podle tohoto zadání postavena pomocí speciálního systémového bednění, speciálním úhlovým základem s rozdělovací výztuží.

 

3. Stavební deník

    --------------------

 

Probereme si jednotlivé pasáže stavebního deníku.

- 3.9.2010 Zápis o předání staveniště.

OÚ Potůčky, jako objednavatel a investor, předal prostřednictvím p. Habata /který pracuje pro Ing. Palase, aby nebyl p. Ing. Palas zahlcen úkoly od OÚ/ staveniště firmě Eurovia a.s. Objednavatel a zhotovitel si navzájem podepsali, že pracoviště je bez závad s upozorněním na zachování požárního suchovodu. Jak je možné, že /viz. zápis ze dne 6.9.2010/ hned druhý den po předání staveniště, přetrhla firma Eurovia a.s., respektive traktorbagr firmy T.S. Abertamy, na 2 místech požární suchovod? Kdo uhradil tuto opravu? V zápise ze stavebního deníku dne 21.9.2010 se píše, že za přetržení suchovodu nenese odpovědnost firma Eurovia a.s., resp. T.S. Abertamy.

Opravu by tedy měl zaplatit pan Habat, který staveniště předal špatně!

Pan Habat rovněž neupozornil, že v prostoru staveniště jsou buňky po vietnamské jídelně a plná nádrž s několika kubíky fekálií. Z následujícího výplývá, že pan Habat, nebo Ing. Palas, popř. starostka nebo její zástupce, jsou nekompetentní osoby, které vůbec neví co na předaném pracovišti je. Vícepráci demolice septiku asi platí obec. Měl by to platit p. Quang, který je majitel jídelny. V důsledku špatného předání se na několik dnů musely přerušit práce. Ještě štěstí, že se těch fekáliích neutopil p. Habat, THP pracovník Eurovie a.s., 2 dělníci Eurovie a.s. a strojník s traktorbagrem T.S. Abertamy.

Kdo uhradil demolici jímky a odvoz fekálií a odstranění jídelny? Dle stavebního deníku je patrné, že OÚ. Měl to platit majitel, tedy p. Quang.

 

21.9.2010 První změna oproti projektové dokumentaci /PD/ a smlouvě.!

a) nebude se hutnit

b) nebude se betonovat v celé délce haly, tedy od dlažby u vchodu k opěrné zdi. Takže asi méněpráce.

c) oprava přetrženého potrubí suchovodu /zavinil investor špatnou předávkou/. Tedy asi vícepráce.

23.9.2010 vícepráce - demolice jídelny - měl by platit p. Quang

 

24.9.2010 Druhá změna - změna ve stabilizaci "komínu" dešťové kanalizace jak to řešila PD investora. Vícepráce,asi??? Nebude se izolovat potrubí podél haly, bude se izolovat pouze po přechodu pod komunikací, takže se jedná o další méněpráci!

 

29.9.2010 Třetí změna proti PD. Bude, dle zápisu stavebního deníku, vypuštěna rozdělovací výztuž - tedy méněpráce?

 

4.10.2010 čtvrtá změna, zrušeno provedení monolitické zdi, původně projektované. Změnu odsouhlasili všichni přítomní. Za investora: Ing. Palas, p. Habat, Ing. Koutný, Ing. Jírovský + 2 další. Tímto zápisem ve stavebním deníku odsouhlasili stavbu zdi systémem firmy Eurovia a.s., tedy dutá zeď Gravity Stone, zajištěná pomocí kotevních trámků, kotevních prvků, spojovacích kolíčků a ekomřížek. Stejná technologie a materiál byly použity v případě opěrných zdí podél silnice 2/221 u papírny nad Merklínem, kterou právě prováděla Eurovia a.s. Obě stavby probíhaly přibližně ve stejném termínu. Myslíte si, že je to pouze náhoda???

Tímto jedním odstavcem se vše znehodnotilo:

1) projekt, který jsme nikdy neviděli, ač jsme o něj žádali a je zmiňován ve stavebním deníku jako dokumentace, o které neustále píše p. Habat a to v souvislosti s odsouhlasenými změnami.

2) práce statika

3) veškeré práce spojené se zadáváním zakázky

4) výběrové řízení, atd.

 

4.-5.10.2010 - Příprava základů.

Je velice zajímavé, že základy z železobetonu v délce 8 m a hloubce 1 m vč. rozdělovací výztuže a zasypání drenáží udělala firma za pouhé 2 dny, tedy od 4. do 5.10. a již 6.10.2010 se na tyto, 2 dny staré základy, začala stavět 3 m vysoká opěrná zeď. Jsou opravdu dobří!

 

12.10.2010 tedy za 6 dní je zeď hotová.

 

Proto jsme požádali o poskytnutí dalších informací dne 16.8.2011. Obecní úřad nám odpověděl prostřednictvím p. Ondry dne 26.8.2011.

1. Požádali jsme o zaslání projektové dokumentace (resp. zadávací a technické dokumentace).

2. Žádali jsme o vysvětlení, proč se najednou změnila technologie stavby opěrné zdi. Odpověď je, že technologie se změnila proto, že změnu doporučil a po konzultaci /s p. Habatem, Ing. Jírovským, Ing. Koutným atd./odsouhlasil technický dozor investora, tedy režisér všeho dění pan Ing. Palas. Zdůvodnil to prý tím, že se musela nová část zdi napojit na stávající torzo, které bylo nutno zajistit, protože bylo nekvalitní, vadné a neprofesionálně provedené. Toto nám písemně sdělil p. Ondra dne 26.8.2011. Pak ovšem nechápeme, proč rovněž píše, že staré základy a odvodnění zůstalo původní. Pravděpodobně, aniž by chtěl, prozradil to, co jsme tušili již od počátku, protože jsme každý den kolem stavby chodili, že firma Eurovia a.s. použila staré základy a odvodnŕ cní zdi a přitom ve stavebním deníku uvedla, že je stavěla od 4. do 5.10.2010. 6.10.2010 pak na tyto základy stavěla opěrnou zeď. Toto by byl za tak krátkou dobu schopen postavit snad jen kouzelník z pohádky. O stavebním deníku by se mohlo napsat ještě mnoho podivných věcí, ale my jsme zdůraznili jen ty nejkřiklavější.

 

Ještě taková vsuvka k dopisu, který nám zaslal p. Ondra, a který parafovala p. starostka dne 16.8.2011, kde se hovoří o vadném, nekvalitním a neprofesionálním provedení původní zdi.

Na to stačí říci, ať se podívají na "profesionální"práci firem Eurovia a.s a T.S. Abertamy, neboť zeď již praskla, zábradlí je rovněž super, ale úplně "nejlepší" a "nejprofesionálnější" je provedení dilatační spáry mezi KB bloky a panelovými dílci.

 

4. Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby

    -------------------------------------------------------------------

 

Tento zápis je dokončení výsměchu na adresu našeho sdružení. Zeď a odvodnění předal za prováděcí firmu Bc. Kappl, za OÚ Potůčky převzal Ing. Palas. Vše bylo pochopitelně v pořádku. Ale....

1. Zeď je úplně jiná, je nepochopitelné, že cena zůstala téměř stejná!

2. Odvodnění je dle předávacího protokolu v délce 136 m, přesto, že délka opravdová je pouze 62 m!

3. Dle sdělení ivestora a zhotovitele, je dílo předáno v termínu a bez závad, které by bránily užívání díla. Toto tvrzení by mohlo být pravdivé, pokud by nechyběly "stříšky", aby do zdi nepršelo. Ale hlavně nechybělo zábradlí, přestože zeď je vysoká téměř 3 m.

4. O ostatních nedodělcích /viz. předávací protokol/ se pravděpodobně nemá cenu šířit.

 

5. Financování stavby

    --------------------------

 

Firma, která vyhrála výběrové řízení zadala cenu 762.310,- Kč. Konečná cena dle faktury za zhotovenou práci činila 729.012,- Kč. Rozpočet dvou nezainteresovaných firem činil 350.000,- Kč a 361.000,- Kč, tedy polovina ceny firmy, která vyhrála výběrové řízení. Je s podivem, že cena, se kterou firma Eurovia a.s. vyhrála výběrové řízení, se ve finále skoro nezměnila, ačkoliv technologie provedené zakázky se podstatně zjednodušila a tím pádem se náklady na její provedení významně snížily. Pro upřesnění - celkové náklady na tuto akci, včetně odměn stavebnímu dozoru, poradců a konzultantů byly 831.486,- Kč. Toto by si soukromník ztěžka mohl dovolit. Veřejné finance to unesou!!!

 

Celkové zhodnocení: je to jedna obrovská blamáž v režii Ing. Palase se souhlasem vedení OÚ Potůčky.