Potůčky

Kauzy neplatných smluv

Myslí vedení obce na své občany?

Od posledního zastupitelstva obce uplynuly 2 měsíce. Dle slov pana místostarosty Ondry měla obec do 14 dnů 

rozesílat "oznámení o neplatném převodu nemovitostí". To se však neděje! Přitom p. Ondra veřejně prohlásil, že 

je odkontrolováno 40 smluv a všechny jsou chybné /dokonce i prodej parcely pod jeho domem je špatně/ a 

dalších cca 60 smluv se bude kontrolovat. A tak se ptáme, co za tím je, že OÚ mlčí?

Možná obec ví, že "přestřelila", a proto se nic neděje. Ale myslí vedení obce na své občany? Po tom, co si všichni

 přečetli zápis ZO a začali se o své majetky obávat /většina se spojila se svými právníky, nebo se zúčastnila besedy 

s naším právníkem/, obec není schopna učinit jeden jediný krok. Nikomu nevysvětlila své pohnutky, které ji k tomuto 

kroku vedly. Nikomu se za své jednání neomluvila. Třeba jen za ty bezesné noci starších občanů, kteří se opravdu o 

své majetky báli.

Tato kauza nemá v naší republice obdoby. Jak správně poznamenala právnička obce, v 90. letech nikdo nevěděl jak

 správně postupovat při prodejích majetku. Každý právník potvrdí, že pokud se podívá na smlouvy z těchto let na 

kterékoli obci či městě, vždy najde procesní chyby. Ale žádná obec ani město v republice toto nezpochybňují. Pouze 

"mocipáni" v Potůčkách jdou proti vlastním lidem.

Dle našeho názoru chtělo vedení obce jen zdiskreditovat některé starosty z let 1990-2002. A použilo občany jako své 

rukojmí!!!

Všichni dotázaní právníci jasně deklarovali, že je to celé nesmysl. Proč má právnička obce jiný názor? Protože jedná na

 objednávku zadavatele a tím je vedení obce, které jí za tyto nesmysly královsky platí. 

Na tomto případě je zcela jasný odlišný přístup starostů a zastupitelů právě z těchto let a současných. Zatímco v minulých 

letech pracovali zastupitelé pro své občany, současná garnitura jde proti nim. 

 

 

 

V Potůčkách, dne 29. 4. 2013

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

David Mikula 

 Vážená paní starostko,

vzhledem k tomu, že jsem byl požádán o názor ve vztahu k tématu posledního zastupitelstva obce (neplatné převody), přičemž jsem ke svému překvapení zjistil, že jsem se stal "dotčenou osobou", nemohu obsah jednání zastupitelstva nechat bez odezvy. Nikdy jsem neměl sebemenší zájem na tom, vstupovat do záležitostí obce (vyjma zastupování klientů), ale z obsahu zápisu vyplývá, že v daném případě se mě toto téma osobně dotýká. Pravděpodobně pak nejsem sám, kdo se v posledních dnech ozval, když zamýšlený postup vzbudil velkou vlnu nevole.

Má reakce není a nelze tuto vnímat jako právní stanovisko, ale výhradně jako můj osobní názor (proto ani nepíši z pracovního emailu), kterým bych chtěl přispět k tomu, aby zastupitelstvo ještě jednou zvážilo, zda zamýšlený postup je skutečně nutný a namístě. Vnímám, že možná došlo k nepochopení obsahu jednání zastupitelstva z mé strany (nebyl jsem přítomen a možná přepis není doslovný), nicméně, obsah zápisu i jeho přílohy jsou tak obecně formulovány, že to vede k obavám vlastníků (v mnoha případech dle mého názoru neopodstatněným) o svůj majetek. Jelikož pak spoustu vlastníků znám, odpovídám stále na to samé, tj. že bez individuálního zkoumání všech převodů nelze vyvodit žádný závěr. Dle mého názoru obec formulací právních závěrů, s nimiž lze za určitých okolností souhlasit (byť si tyto okolnosti po dvaceti letech lze představit jen těžko), nezvolila šťastné ře�
�ení a dramaticky vyděsila některé vlastníky. Každopádně mohu kvitovat, že jste zaměstnali několik právníků z okolí, kteří se mě dotazovali na to, zda nevím co se tam "u nás" děje.

Nebudu pak zastírat to, že prvním impulsem k tomu, abych se na obsah zápisu zastupitelstva podíval bylo sdělení členů Občanského sdružení pro Potůčky, ale nevnímejte mnou vyjádřený názor jako jejich podporu, respektive názor zpracovaný na jejich objednávku (v daném jvšak plnou podporu poskytnu). Následovaly totiž dotazy a žádosti o schůzku ze strany individuálních osob a i zástupců vietnamské koumunity (tito již tomu vůbec nerozumí). I vzhledem k tomu, že osobně jsem přesvědčen o tom, že v drtivé většině zmíněných případů je vyvolaná panika zbytečná, rozhodl jsem se svůj názor postoupit všem těmto osobám (považuji to jednoduše za vhodné a fér - mé vlastní názory jsou zdarma :-)). Proto jsem se snažil svůj názor přiblížit jednoduchou formou, tj. bez snahy citovat právní teorii nebo názory soudů k těmto otázkám. To zmiňuji také z toho důvodu, že nemám zájem na tom, abych se v této zá
ležitosti dohadoval s právními zástupci obce (píši to jako vlastník pozemku) a řešil jakoukoli terminologickou či jinou nepřesnost :-).

V případě zájmu o věcnou diskusi se na mě neváhejte obrátit. Samozřejmě nikoli jako na právního zástupce - nesnažím se získat zakázku pro kancelář, ale jako na osobu s diametrálně odlišným názorem na věc.

S úctou a přáním příjemného dne

 

 David Mikula 

 

 

 

 

 OOoooOoooo Ooooooooovgfxf

 

 

Proč zastupitelé obce vyvolávají nesmyslné kauzy týkající se neplatných smluv

od roku 1990 až 2002?Proč do naší obce zasévají pocit strachu o vlastní poctivě nabyté majetky?

 

 

Jistě jste mnozí z vás , po jednání zastupitelstva obce, zaregistrovali novou aktivitu současného vedení obce.

Jedná se o otevření kauzy platnosti kupních smluv uzavřených obcí v letech 1990-2002. Podle jejich sdělení jsou všechny smlouvy špatné, protože došlo k procesnímu pochybení, tzn., že prý někde chybí zápis ZO nebo záznam o vyvěšení záměru prodeje či žádost o odprodej apod. To odvozují z toho, že toto chybí v archivu, ale tímto archivem za ta léta prošlo mnoho lidí s "různými úmysly", zvláště v poslední době.

Pro obec tato kauza bude mít nedozírné následky. Dle jejich právničky to půjde napravit pouze tím, že jim všichni tyto své majetky vrátí a oni provedou veškeré procesní úkony a vše opět všem odprodají zpět, ale s tím, že se bude muset znovu zaplatit daň z převodu nemovitosti. A kdo zaplatí ostatní poplatky -  poplatky na katastrálním úřadu, odměnu za sepsání kupní smlouvy? V současné době je daň z převodu nemovitosti 4% z původních 3%, ale z odhadní ceny. Ta rozhodně bude dnes vyšší než v devadesátých letech. Vše půjde na účet obce? Nebo si to budou muset zaplatit vlastníci nemovitostí sami? A kde budou mít jistotu, že jim obec majetek opravdu převede?

 

Tato kauza se vůbec nemusela otevírat. Nikdo si nestěžoval, nikdo obec nežaloval, nikdo se necítil podveden. Tato kauza poslouží pouze právní kanceláři zastupující obec. Ta v každém případě vydělá spoustu peněz. V této kauze nejde o trestný čin, protože nic takového nebylo spácháno.

 

Dle názoru právníka jde pouze o šikanózní výklad práva. To znamená, že obec vytváří atmosféru strachu, všichni poškození přistoupí na jejich podmínky a budou čekat, že je obec "zachrání", ale žádné záruky vám obec nedá.

Jak tento problém řešit? Vůbec tuto kauzu neotevírat!!! Vždyť se nejedná o trestný čin, nikdo nebyl poškozen.

Vážení občané, na zastupitelstvu obce dne 28.2.2013 byl právničkou Obecního Úřadu vysvětlen záměr obce vyvolat zrušení platnosti nabývacích smluv  od roku 1990 až do roku2002 a následně vše uvést v právní soulad.

Pokládáme za svoji povinnost Vás varovat, nevracejte své poctivě nabyté majetky a nepodléhejte zastrašovací metodě obecního úřadu prostřednictvím právničky OÚ!!!

Jsme ochotni každému pomoci při právním zhodnocení situace.

Tvrzení , že prodeje neproběhly na právním podkladě jsou zkreslené a značně zmanipulované!! Nechcete znovu utrácet své peníze za již jednou poctivě nabyté majetky.

Nezodpovědné jednání zastupitelů, které do naší obce zavádí prvky vyvlastňování majetků nemůžeme nechat bez odezvy! Proto opět apelujeme chraňte si své majetky a jsme ochotni podat pomocnou ruku.

 

 

 

V Potůčkách 14.3.2013           Za Občanské sdružení pro Potůčky         Josef Fořt – předseda

 

                                                                                                         Ladislav Volráb - místopředseda

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Dopis obci D.Mikula.pdf 325 Kb
Zápis z jednání ZO ze dne 28.02.2013.pdf 6398.3 Kb