Občanské sdružení pro Potůčky

Úvodní stránka

Územní plán obce

Občanské sdružení pro Potůčky, IČO 2284 2951, se sídlem Potůčky 178

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Městský úřad v Ostrově

Odbor rozvoje a územního plánování

Klínovecká 1204

P.O.Box 154

363 01 Ostrov

 

Připomínky k návrhu územního plánu Potůčky

 

Zástupce občanského sdružení zpětně zjistil, že na úřední desce Městského úřadu v Ostrově byla od 27.8.2013 do 11.10.2013 vyvěšena veřejná vyhláška,

která oznamovala možnostnahlédnout do návrhu Územního plánu Potůčky.

Podle našeho názoru v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona se veřejnou vyhláškou zveřejňují územní plány na úřední desce obce, pro kterou 

se územní plán zpracovává a pokud pořizuje územní plán ORP, tak i na úřední desce ORP, a to podle zásad uvedených v § 20 stavebního zákona.

Protože na elektronické desce obce nebyla veřejná vyhláška zveřejněna, nemohli jsme dodržet stanovený termín k uplatnění připomínek a činíme tak nyní.

 

 

 

 

 

    - P/Z - 02 oblast bývalé obce Háje - vzdělávací středisko krušnohorských tradic.

                   - dle našeho názoru jde o nesmyslnou investici, jde o odloučenou lokalitu od obce. Komunikace 3. třídy se v zimním období neudržuje a 

další komunikace v                

                     délce cca 500 m, kterou by se mělo dojet na tento pozemek, byla vyřazena ze státní silniční sítě a je sjízdná pouze terením vozidlem. 

                   - Rovněž zde abstinují veškeré inženýrské sítě /elektřina, plyn, vodovod, čistička s kanalizací/

                   - Doporučení - k tomuto účelu lze využít bývalý hotel Dreckschänk, který je dostupný i pro pěší a jsou zde veškeré sítě.

                   - Tedy nesouhlasíme!

  

     -P/Z - 01 rozhledna.

                  - dle našeho názoru jde rovněž o nesmyslnou investici - není odtud žádný výhled, nejsou zde žádné inženýrské sítě ani komunikace, muselo 

by dojít k

                    odlesnění a dále rozhledna nepotřebuje na výstavbu 0,3 hektaru

                  - Tedy nesouhlasíme!

 

    

     -P/Z - S1 zóna smíšeného bydlení východně nad Strání 7,1 ha

                   - s touto lokalitou nelze souhlasit z důvodu ochrany ZPF /příloha: erudovaný názor KÚKK ref. Živ.prostředí/

                   - pokud by se zde stavěla ekofarma vč. doprovodných budov - stáje, siláže, volný pohyb skotu, ovcí, koz, koní atd.. tak s touto lokalitou rovněž nelze

                     souhlasit, protože by mohlo dojít ke kontaminaci vodního zdroje obce Potůčky. Část této lakality /cca 2,5 ha/ se svažuje přímo nad prameniště. Toto

                     prameniště v současné době používá povrchovou vodu.

                   - Tyto aktivity /ekofarma/ lze umístit v lokalitě Háje, popř. Smolné Pece, kde toto řešil z části i původní ÚPN. Viz: P/Z - B2

 

     -P/Z - B4 doplnění zástavby v lokalitě Stráň nad prameništěm 

                   - v žádném případě nedolpňovat jakoukoli zástavbu vč. případných staveb na starých základech

                   - toto stanovisko ještě jako řadová občanka zastávala i dnešní starostka obce /příloha: zápis z jednání ZO ze dne 28.7.2005/

                   - stávající stavby by měly mít zvýšené nároky na ochranu prameniště /nepropustné jímky/

 

     -P/Z - B1 obytná plocha nad Nádražím

     -P/P - S1 plochy smíšeného bydlení - jako přestavba lesní školky

                    - na tyto dvě plochy požadujeme bezpodmínečně udělat zastavovací plán vč. komunikací

                    - v lokalitě nad Nádražím přepracovat komunikaci (dostupnost v zimním období)

 

     -P/Z - B5 - pouze RD, maximálně 2 nadzemní podlaží vč. podkroví

 

     -P/P - VO1 obnova vodní nádrže Pila

                       - navrhujeme v případě obnovení této lokality směnu pozemku s LČR, aby mohlo dojít k odlesnění části okolo koupaliště a aby se zde mohla udělat

                         pobytová loučka se zázemím. /Jedná se pouze o sezonní záležitost/.

 

     - str. 11 odst. 4.2.2. zásobování elektrickou energií

                                   - zrušit povrchovou linku VN 22000 voltu a umístit ji do země. Tím by vznikly min. 3 stavební parcely na stavbu RD, kterých je nedostatek.

                                     /Již řešil původní územní plán/.

 

     - str. 21 odst. 5.5. opatření proti povodním

                                - dodělat revitalizaci Kozího potokavč. výstavby nových mostků.

 

     Dopravní infrastruktura

     

     -P/P - D3 - dostavba této místní komunikace pouze od panelové cesty k železničnímu přejezdu, neboť nad hotelem jsou špatné svahové poměry.

                   - nově navrhnout chodník pro pěší od bývalé fary k hotelu Dreckschänke. Důvod: do Skiareálu chodí mnoho návštěvníků, kteří se pohybují 

po neosvětlené a         

                      značně frekventované komunikaci 2/221

 

    7.5.3. Zásobování plynem

             - dodělat rozvod STL, neboť v centrální části obce není dodělán.

      

 

 

 

 

 

    V Potůčkách 9.12.2013

 

 

                                                    Josef Fořt

                                                    předseda OS pro Potůčky

Test ankety

Souhlasíte s obsahem?